Tin Tức

Danh mục thuốc trừ ốc được phép sử dụng tại Việt Nam

Danh mục thuốc trừ ốc được phép sử dụng tại Việt Nam

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TT

HOẠT CHẤT/ THUỐC BO VỆ THỰC VẬT KỸ THUẬT (COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (PEST/ CROP)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ (APPLICANT)

1

Cafein 1.5% + Nicotine Sulfate 0.3% + Azadirachtin 0.08%

Tob 1.88GR

ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cải bó xôi

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

2

Metaldehyde

Andolis 120AB, 190BB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

Anhead 12GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Assail 12.5GB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

BN-Meta 18GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Bảo Nông Vit

Bolls 12GB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH ADC

Bombay-ấn độ 13BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Anh Du Tiền Giang

Bosago 12AB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP BVTV Sài Gòn

Boxer 15GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thng

Corona 6GR, 80WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH - TM ACP

Cửu Châu 15GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

Duba 155GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

Helix 15GB, 500WP

15GB: ốc bươu vàng/ lúa

500WP: ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cây cảnh

Công ty TNHH - TM Tân Thành

Honeycin 6GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nông dược HAI

Kill snail 10GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nicotex

MAP Passion 10GR

ốc bươu vàng/ lúa

Map Pacific PTE Ltd

Metalix 180AB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

Milax 100GB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

Moioc 6GR, 12AB

6GR: ốc bươu vàng/ lúa

12AB: ốc sên/phong lan

Công ty CP Đồng Xanh

Molucide 6GB, 80WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CPTST Cần Thơ

Notralis 18GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM DV Nông Trang

Octigi 6GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

Oxout 60AB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Kim Điền Mekong

Osbuvang 15GR, 80WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP BVTV An Hưng Phát

Passport 6AB, 300GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Việt Đức

Pilot 15AB, 500WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH - TM Nông Phát

Snail Killer 12RB, 800WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

Sneo-lix 120AB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Phú Nông

Tatoo 150AB

ốc bươu vàng/lúa

Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

Tomahawk 4GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Toxbait 120AB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa nông Lúa Vàng

T-P odix 120GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM Thái Phong

TRIOC annong 12WG, 80WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH An Nông

Trumso 222AB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An

Tulip 15AB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

Yellow-K 12GB, 250SC

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

3

Metaldehyde 145 g/kg + Abamectin 5 g/kg

Capover 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

4

Metaldehyde 4.5% + Carbaryl 1.5%

Superdan 6GR

ốc bươu vàng/lúa

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

5

Metaldehyde 7% + Carbaryl 3%

Mecaba 10GR

ốc bươu vàng/lúa

Cộng ty TNHH Hóa Sinh Á Châu

6

Metaldehyde 10% + Carbaryl 20%

Omega-Snail 30GR

Ốc sên/ phong lan

Công ty TNHH MTV BVTV Omega

7

Metaldehyde 40% + Carbaryl 20%

Kiloc 60WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH ADC

8

Metaldehyde 10% + Niclosamide 20%

MAP Pro 30WP

ốc bươu vàng/ lúa

Map Pacific PTE Ltd

9

Metaldehyde 10g/kg + Niclosamide 690g/kg

Capgold 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

10

Metaldehyde 10g/kg + Niclosamide 740g/kg

Pizza 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

11

Metaldehyde 50g/kg + Niclosamide 700g/kg

Radaz 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Delta Cropcare

12

Metaldehyde 6g/kg (1g/kg), (152g/kg), (1g/l) + Niclosamide 6g/kg (704g/kg), (1g/kg), (255g/l)

Vịt Đỏ 12BR, 705WP, 153GR, 256EW

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

13

Metaldehyde 50g/kg + Niclosamide-olamine 700g/kg

TT-occa 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM Tân Thành

14

Metaldehyde 400g/kg + Niclosamide-olamine 175g/kg

Goldcup 575WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH ADC

15

Metaldehyde 300g/kg + Niclosamide 500g/kg

Starpumper 800WP

ốc bươu vàng/lúa

Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng

16

Metaldehyde 300g/kg + Niclosamide-olamine 500g/kg

Npiodan 800WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP SX Thuc BVTV Omega

17

Metaldehyde 100g/kg + Niclosamide-olamine 700g/kg

E-bus 800WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM DV Tn Hưng

18

Metaldehyde 8g/kg + Niclosamide-olamine 880g/kg

Robert 888WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

19

Metaldehyde 140g/kg + Pyridaben 10g/kg

Octhailane 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

20

Niclosamide (min 96%)

Ac-snailkill 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu Hà Nội

Aladin 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH - TM Thái Nông

Anpuma 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

Apple 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Real Chemical

Awar 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Bailing Agrochemical Co., Ltd

Baycide 70WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ Cao

Bayluscide 70WP

ốc bươu vàng/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

Bayoc 750WP

c bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM Thiên Nông

BenRide 250 EC, 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH An Nông

Blackcarp 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH CEC Việt Nam

Boing 250EC, 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

Catfish 70 WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Đồng Xanh

Daicosa 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Futai

Dioto 250 EC

ốc bươu vàng/lúa

Công ty CP BVTV Sài Gòn

Duckling 250EC, 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc

Hn-Samole 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nông nghiệp HP

Honor 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Hóc Môn

Jia-oc 70WP

ốc bươu vàng/lúa

Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

Kit - super 700WP

ốc bươu vàng/ lúa, rau cải

Công ty TNHH SX - TM Tô Ba

Laobv 75WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An

Miramaxx 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Agrohao VN

Molluska 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Khử trùng Việt Nam

Morgan star 700WP

ốc bươu vàng/lúa

Công ty CP Nông dược Nhật Việt

Mossade 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Trường Thịnh

Niclosa 850WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP XNK Thọ Khang

No-ocbuuvang 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX GNC

Notrasit-neo 860WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TMDV Nông Trang

NP snailicide 250EC, 700WP

c bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH - TM Nông Phát

Ốc usa 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú

OBV-α 250EC, 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Thanh Hưng

Oc clear 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP SAM

Oosaka 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP BMC Vĩnh Phúc

Ockill 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM DV Việt Nông

c-ôm 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Đông Nam Đức Thành

Ossal 500SC, 700WP, 700WG

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP BVTV An Hưng Phát

Pazol 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nicotex

Pisana 700WP

ốc bươu vàng/lúa

Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

Prize 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

Sieu naii 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH - TM Thái Phong

Snail 250EC, 500SC, 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Phú Nông

Sun-fasti 25EC, 700WP

c bươu vàng/ lúa

Sundat (S) Pte Ltd

Topsami 871WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

Transit 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

TT-snailtagold 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH - TM Tân Thành

Tung sai 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

Vdcsnail new 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Việt Đức

Viniclo 70WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

VT-dax 10GR, 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Việt Thắng

Znel 70WP

ốc bươu vàng/lúa

Eastchem Co., Ltd.

21

Niclosamide 700g/kg + Abamectin 20g/kg

OBV gold 720WP

c bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

22

Niclosamide 720g/kg + Abamectin 30g/kg

Lino sachoc 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Liên nông Việt Nam

23

Niclosamide 745g/kg + Abamectin 5g/kg

Caport 750WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

24

Niclosamide 757 g/kg + Abamectin 20g/kg

Antioc 777WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH CEC Việt Nam

25

Niclosamide 500g/kg + Carbaryl 200 g/kg

Brengun 700WP

ốc bươu vàng/lúa

Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

26

Niclosamide 680g/kg + Carbaryl 22g/kg

Oxdie 702WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

27

Niclosamide 700g/kg + Pyridaben 50g/kg

Ocindia 750WP

c bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

28

Niclosamide-olamine (min 98%)

Amani 70WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Khánh Phong

BN-Nisa 860WP

c bươu vàng/ lúa

Công ty CP Bảo Nông Việt

Chopper 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP TM Hải Ánh

Clodansuper 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

Dioto 830WG

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP BVTV Sài Gòn

Dobay 810WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nông dược Việt Thành

Momingusa 870WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

Ocny 555SC, 860WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

Queenly 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Kiên Nam

Sachoc TSC 850WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Lion Agrevo

Startac 250 WP

c bươu vàng/ lúa

Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

Tanthanh-oc 760WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Delta Cropcare

Truocaic 700WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC

29

Niclosamide-olamine 500g/l + Abamectin 20g/l

Cửu Châu Nghệ 520SC

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Ngọc Yến

30

Niclosamide-olamine 780g/kg + Abamectin 20g/kg

Bayermunich-đức 800WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Anh Du Tiền Giang

31

Saponin

Abuna 15GR

ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cải xanh; ốc nhớt, ốc sên /cải c, súp lơ

Công ty TNHH SX - TM Tô Ba

Anponin 150SB, 150WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

Asanin 15WP, 15GR, 35SL

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Thanh Điền

Bai yuan 15SB

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình

Dibonin super 15WP

c bươu vàng/ lúa; c sên, c nhớt/ cải xanh

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Espace 15WP, 21.5BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP VT Nông nghiệp Tiền Giang

Golfatoc 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty Cổ phần Nông dược Việt Nam

Maruzen Vith 15WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Việt Thăng

Morgan 200BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nông dược Nhật Việt

Nomain 15WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An

Occa 15WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM Tân Thành

O.C annong 150 WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH An Nông

c tiêu 15 GR

ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên, ốc nhớt/ cải xanh

Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

Parsa 15WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á

Pamidor 50 WP, 150BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH MTV SX TM XNK Hung Xiang (Việt Nam)

Phenocid 20 WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Được Mùa

Raxful 15WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Việt Thắng

Rumba 15BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Khánh Phong

Sabonil 15GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Hóa nông An Giang

Safusu 20AP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Long Sinh

Sapo 150WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

Sapoderiss 70%BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Phước Hưng

Saponolusa 150BR, 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

Saponular 15 GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Sitto Việt Nam

Soliti 15 WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nicotex

Super Fatoc 150WP, 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

Teapowder 150 BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

Thiocis 150GR

ốc bươu vàng/lúa

Công ty C phần Hóa nông Mỹ Việt Đức

Tranin super 18WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

8. Chất hỗ trợ (chất trải):

1

Azadirachtin

Dầu Nim Xoan Xanh Xanh 0.15EC

hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu tơ/ cải bắp; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ mốc sương/ khoai tây

Công ty TNHH Ngân Anh

2

Chất căng bề mặt 340g/l + dầu khoáng 190g/l + Ammonium sulphate 140g/l

Hot up 67SL

làm phụ trợ cho nhóm thuốc trừ cỏ sau ny mầm không chọn lọc; làm tăng hiệu quả diệt cỏ

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.

3

Esterified vegetable oil

Hasten® 70.4SL

tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ cỏ chọn lọc sau nảy mầm/ lúa thuộc nhóm sulfonyl urea, cyclohexanedion, bipyridilium; tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ sâu thuộc nhóm pyrethroid, carbamate; tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ bệnh/ cây trồng thuộc nhóm triazole.

Sumitomo Corporation Vietnam LLC.

Rocten 748SL

tăng hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây lúa

Công ty CP BVTV An Hưng Phát

4

Esters of botanical oil

Subain 99SL

hỗ trợ thuốc trừ sâu nhóm: Carbamate (rầy nâu/ lúa), Lân hữu cơ (sâu cuốn lá/ lúa), Pyrethroid (sâu xanh/ rau cải); hỗ trợ thuốc trừ bệnh nhóm: Triazole (khô vằn/ lúa); hỗ trợ thuốc trừ cỏ nhóm: Sulfonyl urea (cỏ/lúa)

Công ty CP Multiagro

5

Trisiloxane ethoxylate

Enomil 30SL

Các tin khác